OFFICE BEARERS HCPPA – NSW, Australia

YEAR 2017/18
Vice Patrons Mr.N. Karunakaran (H) 02 9636 9007
Mr.P. Elango (M) 0406 637 013
Mr.K. Kaneshalingam (M) 0414 191 039
Mr.Charles Somasundram (M) 0416 180 192
President Mr.Ganesan Vaseeharan (M) 0412 261 235
Vice-President Mr.Ramakrishnan Manimaran (M) 0423 178 479
Secretary Mr.Bala Kuganesan (M) 0434 601 830
Joint Secretary Mr.Gunaratnam Thirukumaran (M) 0408 903 589
Treasurer Mr. Sivanathan John Yoganathan (M) 0414 835 060
Editor Mr.Arudpragasam Narenthiran (M) 0470 472 039
Social Secretary Mr. Ramalingam Krishnakumaran (M) 0425 280 826
Sports Secretary Mr.Ramakrishnan Elankeeran (M) 0412 269 570
Committee Member Mr.Kannan Balakrishnan (M) 0434 006 210
Committee Member Mr.Joseph Reginold (M) 0409 411 761
Committee Member Mr.K.Paskarajothy (M) 0449 149 109
Committee Member Mr.S. Paheerathan (M) 0417 246 510
Committee Member Mr.Ramesh Rajendran (M) 0466 062 240
Committee Member Dr.S.P.Vijayakumar
Auditor Mr. V. Sugumar (M) 0414 790 908
Immediate Past President Mr.S. Kathirgamanathan (M) 0427 667 402
YEAR 2016/17
YEAR 2015/16
YEAR 2014/15